Αξιολόγηση του Eθνικού Προγράμματος Xαλαζικής Προστασίας των Kαλλιεργειών

N-id: 0923 Κατηγορία: Σελίδες: 128 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002 ISBN: 960-431-828-4

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Διοίκησης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) για μια αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση του «Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.)» των καλλιεργειών, αποτέλεσε το κίνητρο της μελέτης αυτής.
Πιστεύεται, ότι ο αντικειμενικός αυτός στόχος έχει επιτευχθεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, διότι, αφ’ ενός, υπάρχει μια ολοκληρωμένη σπουδή και εκτενής –ελληνική και διεθνής– εμπειρία του αντικειμένου της «Τέχνης της Επιστήμης της Μετεωρολογίας, (The Art of the Science of Meteorology)», όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται ο κλάδος της Τροποποίησης του Καιρού, και αφ’ ετέρου, υπάρχει η σε βάθος γνώση του προγράμματος που αξιολογείται. Οι δύο αυτές συνιστώσες, αποδείχθηκαν, τόσο επιβεβλημένες όσο και ικανές, για τη δυνατότητα αντιμετώπισης των επιστημονικών αβεβαιοτήτων και προβλημάτων, του τόσου ειδικευμένου αντικειμένου, δηλαδή της αξιολόγησης του ΕΠΧΠ των καλλιεργειών. Επιπρόσθετα, οι ολοκληρωμένες επιστημονικές γνώσεις και οι διεθνώς αναγνωρισμένες εμπειρίες των μελών της επιστημονικής ομάδας μελέτης, αποτελεί εγγύηση για ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο, αδιάβλητο και συγχρόνως ρεαλιστικό πόρισμα αξιολόγησης, αποδεκτό από την Ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Η προτεινόμενη μελέτη αποτελείται ουσιαστικά από επτά κεφάλαια.
Αν και ο αντικειμενικός σκοπός στη μελέτη αυτή είναι αποκλειστικά η αξιολόγηση του ΕΠΧΠ των καλλιεργειών, θεωρήθηκε απαραίτητο να περιγραφεί, μόνο το ερευνητικό μέρος του προγράμματος, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνάφεια, συνοχή και συνέχεια, ως προς την αντίληψη, κατανόηση και αντιμετώπιση του αντικειμένου μελέτης. Επομένως, στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το ΕΠΧΠ των καλλιεργειών, δίδοντας έμφαση στο ερευνητικό του μέρος και όχι στο επιχειρησιακό, διότι το ερευνητικό μέρος αποτελεί αποκλειστικά και μόνο τη βάση της αξιολόγησης, που ακολουθεί στα επόμενα κεφάλαια.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια φιλοσοφική αντιμετώπιση του αντικειμένου της αξιολόγησης. Η προσέγγιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, διότι η μεγάλη καθυστέρηση εκπόνησής της, είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της διαδικασίας αυτής με ιδιαιτερότητες, ιδιομορφίες και προβλήματα, τα οποία και παρουσιάζονται. Δίδεται μια εκτεταμένη αναφορά στα είδη αξιολόγησης. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την υιοθέτηση της μεθόδου αξιολόγησης του ΕΠΧΠ των καλλιεργειών, καθώς και το είδος των δεδομένων που απαιτείται.
Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται αποκλειστικά στα δεδομένα. Μια ολοκληρωμένη διαδικασία, που περιλαμβάνει –την ανάλυση, επεξεργασία, έλεγχο ποιότητας και δημιουργία κατάλληλων βάσεων δεδομένων– επιτελείται, με απώτερο σκοπό τη σύνθεση των πολυπληθών δεδομένων, που προέρχονται από διάφορες πηγές (ραντάρ, χαλαζόμετρα, αεροσκάφη, αποζημιώσεις, κλπ.). Τέλος, γίνεται η επεξεργασία και επιλογή του δείγματος, που αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης, με την περιγραφή όλων των δυνατών παραμέτρων αξιολόγησης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της στατιστικής αξιολόγησης του ΕΠΧΠ των καλλιεργειών. Περιγράφεται το προσημασμένο κριτήριο τάξεων του Wilkoxon, η παλαιά –αλλά τροποποιημένη τελευταία (μοντέρνα)– θεωρία της «Στατιστικής των λόγων – (Ratio Statistics)», καθώς και τα κριτήρια μεταθέσεων (permutation tests) και επανατυχαιοποιήσεων (re-randomizations)
Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στη στατιστική αξιολόγηση. Γίνεται η αξιολόγηση του ΕΠΧΠ των καλλιεργειών, με βάση το προσημασμένο κριτήριο τάξεων του Wilkoxon, και με βάση τη θεωρία της στατιστικής του λόγου. Τα υπολογισθέντα αριθμητικά αποτελέσματα επιβεβαιώνονται, με την εποπτική αξιολόγηση που επιτελείται με τα θηκογράμματα και την αθροιστική κατανομή των διαφόρων παραμέτρων.
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα την συνολικής αξιολόγησης παρατίθενται και σχολιάζονται στο έβδομο κεφάλαιο.
Πιστεύεται ότι έχει εκπονηθεί μια ιδιαίτερα προσεκτική και πλήρως ενημερωμένη μελέτη, που έχει σαν αντικειμενικό σκοπό την ολοκληρωμένη, σωστή, αδιάβλητη και αξιόπιστη αξιολόγηση του ΕΠΧΠ των καλλιεργειών.

Περιέχει:

  1. Tο εθνικό πρόγραμμα χαλαζικής προστασίας των καλλιεργειών
  2. H φιλοσοφία της αξιολόγησης
  3. Aνάλυση των δεδομένων
  4. Oι μέθοδοι στατιστικής αξιολόγησης
  5. H αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος χαλαζικής προστασίας των καλλιεργειών
  6. H οικονομική αξιολόγηση
  7. Tα συμπεράσματα της αξιολόγησης