,

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Ανθολόγιο. Γ΄ Γυμνασίου, Τόμος B΄

8,48

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 0977 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 336 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2003 ISBN: 960-431-864-0 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Στόχος μας με τη συγγραφή του βιβλίου αυτού ήταν να συνεισφέρουμε στη διδασκαλία και μελέτη του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στη Γ΄ Γυμνασίου, να βοηθήσουμε δηλαδή στο έργο τους τόσο τους συναδέλφους όσο και τους μαθητές. Προς το σκοπό αυτό, ως προς τη δομή και το περιεχόμενό του, το υλικό μας διακρίνεται σε 12 κεφάλαια ισάριθμα και αντίστοιχα προς τις ενότητες (και υποενότητες) του σχολικού εγχειριδίου. Η δομή του κάθε κεφαλαίου έχει ως εξής:

 • Α΄: Κείμενο
 • Β΄: Λεξιλογικά – σημασιολογικά
 • Γ΄: Γραμματικά ή/και Συντακτικά
 • Δ΄: Παράλληλο κείμενο
 • Πρόσθετες ασκήσεις: Ασκήσεις επιπλέον από εκείνες του σχολικού εγχειριδίου, που σκοπό έχουν την εμπέδωση, αφομοίωση της ύλης του εκάστοτε κεφαλαίου, αλλά και την εμβάθυνση σε αυτήν.Επιπροσθέτως παραθέτουμε κριτήρια αξιολόγησης και φυσικά δίνουμε απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις τόσο σε αυτές που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο όσο και στις δικές μας, τις πρόσθετες ασκήσεις, αλλά και στα κριτήρια αξιολόγησης. Σε παράρτημα, στο τέλος του βιβλίου, υπάρχουν πίνακες με χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις των ρημάτων και ρηματικών τύπων του βιβλίου, και δύο ευρετήρια.
  Το υλικό αυτό κατανέμεται σε 2 τόμους:

  • Ο 1ος τόμος περιέχει επεξεργασμένα τα πρώτα 8 κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου με τις πρόσθετες ασκήσεις τους.
  • Ο 2ος τόμος περιέχει τα υπόλοιπα 4 κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου με τις πρόσθετες ασκήσεις τους, τα κριτήρια αξιολόγησης, τις απαντήσεις και το παράρτημα (χρονικές, εγκλιτικές αντικαταστάσεις και ευρετήρια).

  Τη δομή του βιβλίου εύκολα μπορεί να κατανοήσει ο αναγνώστης με μια ματιά στα περιεχόμενα. Θα θέλαμε όμως να τονίσουμε ορισμένα, κατά την άποψή μας, συγκριτικά πλεονεκτήματα, προϊόντα συστηματικής μελέτης και επεξεργασίας της ύλης, που επιδιώξαμε να έχει το βιβλίο αυτό. Ειδικότερα:

  Α΄: Κείμενο
  Επιλέξαμε τη συντομία ή την έκταση κατά το σχολιασμό, ανάλογα με το πού, κατά τη γνώμη μας, έπρεπε να επιμείνουμε ή όχι. Προς το σκοπό αυτό, οι πραγματολογικές παρατηρήσεις στο αρχαίο κείμενο κάθε ενότητας είναι πολύ σύντομες και μόνο τόσες, όσες είναι απαραίτητες ως πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση του νοηματικού στόχου του κάθε κειμένου αλλά και την ένταξή του στο ευρύτερο έργο του συγγραφέα.
  Οι Γλωσσικές και Γραμματικές (ερμηνεία, γραμματική αναγνώριση τύπων, ετυμολογία κλπ.) παρατηρήσεις από το 2ο ως το 12ο κεφάλαιο δόθηκαν με συντομογραφίες. Αυτό δεν έγινε απλά και μόνο για την οικονομία στην έκταση του βιβλίου, αλλά και με τη σκοπιμότητα να εξοικειωθεί ο μαθητής με το συνοπτικό υπομνηματισμό-σχολιασμό ενός αρχαίου κειμένου. Η εξοικείωση αυτή, κατά την άποψή μας, του είναι χρήσιμη, όχι μόνο για να κατανοεί και άλλα βιβλία γραμμένα με τον τρόπο αυτό, αλλά και για να κρατά σημειώσεις μέσα στην τάξη κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Για διευκόλυνση δε των μαθητών, στην αρχή του βιβλίου παραθέτουμε πίνακα με την πλήρη γραφή των συντομογραφιών.
  Πέραν τούτου και με δεδομένο το ότι οι μαθητές οφείλουν να μελετούν συστηματικά και διερευνητικά, φροντίσαμε σε κάθε ενότητα να σχολιάζονται γραμματικά και συντακτικά μόνον οι τύποι που δεν είναι γνωστοί από προηγούμενη ενότητα. Αυτονόητο όμως είναι ότι αφενός κάθε μαθητής αφομοιώνει σε κάθε ενότητα διαφορετικό ποσοστό της ύλης, ανάλογα με τις δυνατότητές του, και αφετέρου δεν διδάσκονται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος όλες οι ενότητες με την ίδια εμβάθυνση και εμμονή. Οποιοδήποτε όμως κενό ή απορία του εύκολα μπορεί να καλύψει ο μαθητής, αν ανατρέξει στο πρώτο από τα ευρετήρια που παρατίθενται στο παράρτημα. Εκεί θα βρει σε ποια ακριβώς ενότητα και υποενότητα παρατίθεται και σχολιάζεται ο τύπος που του είναι άγνωστος. Επιπροσθέτως η χρήση του ευρετηρίου κάνει δυνατή την προσέγγιση και το σχολιασμό όλων σχεδόν των τύπων του βιβλίου, ακόμα και αν θεωρούνται πολύ κοινοί ή γνωστοί.
  Φροντίσαμε σε κάθε ενότητα να παραθέσουμε πλούσιο υλικό από ομόρριζα-παράγωγα-σύνθετα. Αποφύγαμε και εδώ τις επαναλήψεις. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται και διαφορετικοί τύποι, γεγονός που σημαίνει ότι ο μαθητής μαθαίνει συνέχεια όλο και κάτι καινούριο. Τα κενά που τυχόν δημιουργούνται ή οι απορίες λύνονται με το δεύτερο ευρετήριο του παραρτήματος. Εκεί παραθέτουμε αλφαβητικά όλους του σχολιασμένους τύπους και παραπέμπουμε στην ενότητα όπου υπάρχει ο σχολιασμός τους.
  Κατά την παράθεση των ομορρίζων-παραγώγων-συνθέτων, οι διάφοροι τύποι επίσης γράφονται συνοπτικά. Έγινε προσπάθεια να μην επαναλαμβάνονται θέματα ή συνθετικά. Παρά το γεγονός ότι ο τρόπος αυτός γραφής φαίνεται να παραβλέπει τους κανόνες παραγωγής των λέξεων, παρουσιάζει, όμως, την ανεύρεση παραγώγων, ομορρίζων, συνθέτων ως ένα παιχνίδι συνειρμών, ευχάριστο για το μαθητή και, νομίζουμε, αποτελεσματικό.

  Β΄: Λεξιλογικά-Σημασιολογικά
  Ένα από τα αξιοσημείωτα συγκριτικά πλεονεκτήματα του βιβλίου βρίσκεται, κατά την αποψή μας, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την υποενότητα αυτή, καθόσον ερμηνεύει λεπτομερώς όλες τις λέξεις που παρατίθενται στον αντίστοιχο πίνακα του σχολικού εγχειριδίου, δίνοντας όλες σχεδόν τις σημασίες τους με πολλά και, κατά κανόνα, πρωτότυπα παραδείγματα. Επίσης παραθέτει την ερμηνεία φράσεων και παροιμιών που σχετίζονται με τις παραπάνω λέξεις. Το υλικό αυτό συνεισφέρει σημαντικά στη διδασκαλία, μελέτη, κατανόηση, ορθή χρήση της γλώσσας, γιατί αφενός ο μαθητής λύνει κάθε απορία του και αφετέρου ο διδάσκων έχει στη διάθεσή του πλούσιο υλικό, χρήσιμο για τη σχολική τάξη.

  Γ΄: Γραμματικά-Συντακτικά
  Θεωρήσαμε περιττό να παραθέσουμε πίνακες με κλίση ρημάτων ή ονομάτων ή άλλα γραμματικά ή συντακτικά φαινόμενα. Aλλωστε κρίνουμε επαρκή για το μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου όσα οι συγγραφείς του σχολικού εγχειριδίου παραθέτουν σε κάθε ενότητα ή στο τέλος του βιβλίου σελ. 195 κ.εξ. Δε θεωρήσαμε επίσης απαραίτητο να παραθέσουμε αρχικούς χρόνους, που επίσης υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 235 κ.εξ. Αντιθέτως, υπάρχουν στο παράρτημα πίνακες με χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις όλων σχεδόν των ρηματικών τύπων που απαντούν στα πρώτα, τα κύρια κείμενα της κάθε ενότητας.

  Δ΄: Παράλληλο κείμενο
  Το δεύτερο κείμενο στο τέλος της κάθε ενότητας του σχολικού εγχειριδίου, σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος, λειτουργεί μόνον ως παράλληλο. Κατά συνέπεια ενδιαφέρει κυρίως η κατανόησή του και ο νοηματικός-κριτικός συσχετισμός του με το πρώτο, το κύριο κείμενο της κάθε ενότητας. Με δεδομένο αυτό, δεν επιμείναμε στο παράλληλο κείμενο. Φροντίσαμε, όμως, να το αναδείξουμε νοηματικά. Έτσι, χρησιμοποιήσαμε ελεύθερη νεοελληνική απόδοση για τα κείμενα αυτά, ενώ επιχειρήσαμε κατά το δυνατόν έμμετρη να είναι και η απόδοση των ποιητικών κειμένων.

  Πρόσθετες ασκήσεις
  Διακρίνονται σε: Α΄: Πραγματολογικές-Ερμηνευτικές, Β΄: Γλωσσικές-Σημασιολογικές και Γ΄: Γραμματικές-Συνταντικές (αυτές επίσης διακρίνονται σε δύο επίπεδα ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους).
  Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι τα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις πρόσθετες γραμματικο-συντακτικές ασκήσεις δεν είναι τυχαία ή «κατασκευασμένα», αλλά έχουν αντληθεί μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Ανθολόγια) των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Έτσι ο μαθητής αισθάνεται οικείο το παράδειγμα, το κατανοεί πληρέστερα, ενώ παράλληλα με την παρουσίαση της κάθε φορά νέας γνώσης επαναλαμβάνει και αφομοιώνει ό,τι προηγουμένως έχει διδαχθεί. Για να καταστεί δυνατή όμως η κατά τον τρόπο αυτό διδασκαλία της Γραμματικής και του Συντακτικού, προηγήθηκε συστηματική δική μας μελέτη όλου του γνωστικού υλικού των τριών τάξεων του Γυμνασίου και ταξινόμησή του ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει από απόψεως γραμματικών-συντακτικών φαινομένων.
  Το κείμενο ακριβώς από το οποίο έχει αντληθεί το κάθε παράδειγμα που χρησιμοποιείται στις πρόσθετες γραμματικές-συντακτικές ασκήσεις δηλώνεται με συντομογραφία στις απαντήσεις με τέσσερα σύμβολα. Το πρώτο είναι A ή Β ή Γ, ανάλογα με το αν το παράδειγμα είναι από το βιβλίο της Α΄, της Β΄ ή της Γ΄ τάξης. Ακολουθεί ένα νούμερο που αναφέρεται στην ενότητα και τέλος το γράμμα A ή Δ, ανάλογα με το αν το παράδειγμα προέρχεται από το πρώτο (A΄) ή το δεύτερο (Δ΄) κείμενο της ενότητας. Δηλαδή, αν στο παράδειγμα υπάρχει η συντομογραφία A7A, σημαίνει ότι το παράδειγμα προέρχεται από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου, από την 7η Ενότητα και από το Α΄ το πρώτο κείμενο. Ενδέχεται, όμως, στα τρία αυτά σύμβολα της συντομογραφίας να υπάρχει και ένα δ. Αυτό σημαίνει ότι το παράδειγμα είναι διασκευασμένο. Επομένως, B6Δδ σημαίνει βιβλίο Β΄ Γυμνασίου, 6η Ενότητα,
  Δ΄ κείμενο (αυτό δηλαδή που βρίσκεται στο τέλος της ενότητας), διασκευασμένο παράδειγμα.
  Τέλος, πλούσιο είναι το υλικό (και από άποψη αριθμού αλλά και από άποψη ποικιλίας διαφορετικών τύπων) των πρόσθετων ασκήσεων που μπορούν να καλύψουν στο μεγαλύτερο, νομίζουμε, βαθμό τις απαιτήσεις τόσο των διδασκόντων όσο και των διδασκομένων.


  Περιεχόμενα

  ΤΟΜΟΣ Α’

  1. Λεύκιππος και Δάφνη
  2. Yική στοργή
  3. Ήδε η μέρα τοις Έλλησι μεγάλων κακών άρξει
  4. Θεάματα καί ακροάματα ήδιστα
  5. Mή ποιείν κραυγήν αλλά σιγή τό πάθος φέρειν
  6. Οι μεταμορφώσεις του Αλκιβιάδη
  7. Η απολογία των στρατηγών
  8. Η δύναμη του λόγου

  ΤΟΜΟΣ Β’

  1. Μια μεγαλόψυχη πράξη
  2. Ο μύθος του τζίτζικα
  3. O άνδρας και η γυναίκα είναι ομότιμοι
  4. Πλούσιοι και φτωχοί
  • Κριτήρια αξιολόγησης
  • Απαντήσεις στις ασκήσεις εμπέδωσης της σχολικής ύλης
  • Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης
  • Χρονική αντικατάσταση των κυριότερων ρημάτων και ρηματικών τύπων
   Εγκλιτική αντικατάσταση των κυριότερων ρημάτων
  • Ευρετήριο γλωσσικού-γραμματικού σχολιασμού των τύπων
   Ευρετήριο παραγώγων – ομορρίζων – συνθέτων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.