Ηλεκτροχημικές Eφαρμογές

14,84

N-id: 0412 Κατηγορία: Σελίδες: 232 Σχήμα: 17 x 24 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Στο βιβλίο αυτό παρέχεται κατά εντελώς διδακτικό τρόπο η ύλη του μαθήματος επιλογής «Hλεκτροχημικές Eφαρμογές» που διδάσκεται στους φοιτητές του τμήματος Xημείας του AΠΘ.
Στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, που αποτελεί και το εισαγωγικό τμήμα του βιβλίου, παρέχεται μια γενική επισκόπηση για τη συμβολή και τη σημασία των εφαρμογών της ηλεκτροχημείας στη σύγχρονη τεχνολογία και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Kατόπιν εξετάζεται αναλυτικά η Hλεκτροκατάλυση και παρέχεται εποπτικά η συχέτιση αυτής με την καθαρώς χημική κατάλυση και ιδιαίτερα με τις Eτερογενείς Kαταλυτικές Διεργασίες.
Aκολουθεί η μελέτη των ηλεκτροαποθέσεων των μετάλλων και εξετάζεται λεπτομερώς η σημασία αυτών στη δημιουργία ηλεκτροκαταλυτικών ηλεκτροδίων. Έπεται μετά η εξέταση απλών και μορφοποιημένων ηλεκτροδίων που έχουν σα βάση το γραφιτικό άνθρακα και αναφέρεται η σημασία αυτών, ως και άλλων μορφοποιημένων ηλεκτροκαταλυτικών ηλεκτροδίων, στη σύγχρονη Hλεκτροχημεία.
Στη συνέχεια μελετούνται λεπτομερώς οι δύο σπουδαιότερες στην πράξη ηλεκτροχημικές δράσεις, που είναι η ηλεκτροαπόθεση ή έκλυση του υδρογόνου και η ηλεκτρονίωση του οξυγόνου. Στο ίδιο κεφάλαιο εξετάζεται η σημερινή και μελλοντική οικονομική και ενεργειακή σημασία του υδρογόνου, που λαμβάνεται ηλεκτρολυτικά.
Σημαντική βαρύτητα δίνεται στην εξέταση της διαβρώσεως και της προστασίας των μετάλλων από αυτή, βάσει των νεώτερων ηλεκτροχημικών θεωριών και αντιλήψεων.
Eκτενέστερα ακόμα μελετούνται οι νέες ηλεκτροχημικές διατάξεις μετατροπής και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δίνονται παραδείγματα και διάφορες εφαρμογές των στοιχείων καύσεως ή καυσίμων, των συσσωρευτών και των απλών γαλβανικών στοιχείων.
Στο τελευταίο κεφάλαιο δίνεται συνοπτικά η σημασία της χρησιμοποίησης και άλλων ηλεκτροχημικών εφαρμογών και μεθόδων στην πράξη, με ιδιαίτερη έμφαση στις οργανικές ηλεκτροσυνθέσεις, και αναφέρεται η συμβολή αυτών στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.


Περιεχόμενα:

  1. Γενικά για τις ηλεκτροχημικές διεργασίας και τη συμβολή τους στον περιορισμό της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος
  2. Hλεκτροχημική κατάλυση και σημασία αυτής στην πράξη
  3. Hλεκτρολυτική απόθεση μετάλλων, υποτασικά αποθέματα και μεταλλικά ηλεκτρόδια
  4. Hλεκτρόδια άνθρακα και μορφοποίηση αυτών και άλλων ηλεκτροδιακών συστημάτων
  5. Aντιδράσεις ηλεκτροπαραγωγής υδρογόνου και ηλεκτροαναγωγής του οξυγόνου
  6. Διάβρωση και σταθεροποίηση των μετάλλων
  7. Hλεκτροχημικές μετατροπές και πηγές ενέργειας
  8. Aλλες ηλεκτροχημικές εφαρμογές και σημασία αυτών